Monday, September 11, 2006

Esther and Batsheva II

Apologies to those who already saw this piece in English some months back. Of course nobody is going to read it in Hebrew. That's not a problem, though, as I translated it just to test my Hebrew writing skills. My posting it was just the excuse and motivation for translating it.


מגילת אסתר(ב,ז) מספר שאחרי שמתו ההורים של אסתר, מרדכי לקח את אסתר "לבת". לפי המדרש הידוע, אסתר באמת הפך להיות האישה של מרדכי ולא בת החורגת שלו. אני רוצה לחקור את הרקע ואת המסר של מדרש זו.

יש (לפחות) עוד מקום אחד בתנ"ך ששם מתייחסים לאשת מישהו כמו לבתו - בסיפור דוד ובת-שבע (שמואל ב יב). כשהנביא נתן רוצה להוכיח את דוד על חטאו עם בת-שבע, נתן מספר משל של איש רש בעל רק "כבשה אחת קטנה" שהוא מגדל באהבה, עד ש"ותהי לו לבת". לצערו, איש עשיר אחד בעל הרבה עדרי צאן גונב את הכבשה היחידה של הרש, ושוחט ואוכל אותה. דוד, כששומע את הסיפור, כועס ודורש את עונש העשיר. נתן משיב לו שהוא עתה הרשיע את עצמו. במשל, דוד מייצג את העשיר, אוריה את הרש, ואישתו בת-שבע את הכבשה שהרש חישב לה כ"בת".

כשהמדרש אומר שה"בת" של מרדכי באמת היתה "אישתו", אני חושב שהוא רומז לבת-שבע, ה"אישה" האחרת שנקראה "בת". יש עוד הקבלות ברורות בין הסיפורים. מרדכי עומד במקום אוריה. יותר חשוב, המלך אחשורוש עומד במקום המלך דוד. כמו שדוד כפה קשר של ניאוף בינו לבין בת-שבע, אחשורוש כפה נישואי תערובת עם אסתר.

מה שמעניין זה שהקשר של ניאוף בין דוד לבת-שבע הפך יותר מאוחר להיות לגיטימי לגמרי. אחרי מות אוריה, דוד לקח אותה כאישה חוקית. בנם היה שלמה, שהביא את ישראל לשיא עוצמתו, שבנה את בית המקדש הראשון, ושבו נמשך שלשלת המלכות בית של בית דוד. המדרש שלנו מציע שמשהו דומה קרה בין אחשורוש לאסתר. למרות שהתחלת זיווגם היתה בחטא, בסוף היא גרמה להצלת היהודים מגזרת המוות של המן. אפשר עוד לומר שההקבלה הזאת היא מקור למדרש אחרת, האומרת שהמלך דריוש - שנתן רשות ליהודים לבנות את בית המקדש השני - היה בנם של אחשורוש ואסתר.

לפי מדרשנו, המסר המשותפת של אסתר ובת-שבע זה שכשאתה נמצא במצב בעייתי מבחינה רוחנית, אסור לך להתייאש או להתפרש מהמצב. אלא, עליך - כמו שעשו דוד ואסתר - להתענות, לוודות את החטא, ולעבוד עם כל הכח שיש לך כדי להציל את המצב ולהפוך את הגזרה. אז, חטאי מוות והשמדה העומדת להתרחש יכולים להיהפך לגאולת העם ולבניית בית המקדש. אם הכוונה והמאמץ הם נכונים, מתוך המשבר הגדול יכולה לבוא הגאולה השלמה.

No comments: